Farmers

about_farmer

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.shopfosters.com ฟารม์เมล็ดพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุด! เราเป็นเกษตรกรที่เป็นเจ้าของสหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก ที่ผ่านการรับรองในระดับโลก คุณภาพเมล็ดพันธุ์ของเรามีมาตรฐานค้าขายมาอย่างยาวนาน มีประวัติทางการเกษตรที่อุดมไปด้วยและมีชื่อเสียงเรื่องมล็ดพันธุ์ผักที่มีคุณภาพสูง สนับสนุนเกษตรกรแลกเปลี่ยนอาหาร เป็นศูนย์กลางการค้าขายเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน การอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชจะต้องควบคู่กับการขยายตัว และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ของความรู้เพื่อตอบสนองความต้องการในปัจจุบัน และอนาคต แนวทางบูรณาการเพื่อการพัฒนาเมล็ดพันธุ์แสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ และสังคมที่ดี ความหลากหลายของเกษตรกรทางชุมชนที่ใช้บริการ เกษตรกรต้องศึกษาในการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช และการปรับปรุงทักษะรวมถึงเครือข่ายสำหรับตลาดที่มีฐานลูกค้าไปทั่วโลก เราต้องผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของแรงกดดันโรคแมลงและวัชพืชที่แตกต่างกันไปตามภูมิภาค สภาพภูมิอากาศที่กำลังเติบโต ฤดูกาลร้อนและหนาวพร้อมยังส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของทุกพืชผล เราได้แก้ไขและพัฒนาอุปกรณ์ในการป้องกันผลผลิตของเราอย่างถูกต้องแล้วเราก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี นโยบายของเราได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐาน