About Us

beans_pic

เว็บไซต์ของเราให้ความรู้เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ต่างๆ เพื่อนำไปค้าขายเมล็ดพันธุ์ของเรามีความสมบูรณ์ และมีหลายสายพันธุ์เพื่อนำไปเพาะปลูกในพื้นดิน และทนต่อสภาพอากาศที่เหมาะสมกับเมล็ดพันธุ์นั้นๆ สามารถนำไปปลูกได้ทุกพื้นที่ เมล็ด ที่ประยุกต์ใช้เป็นทรัพยากรส่งเสริมให้เกิดการแพร่กระจายของความรู้ทางวิทยาศาสตร์