วิธีเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช ให้ยาวนานและมีประสิทธิภาพ

How-to-keep-seeds-only-site

ในยามที่ประเทศต้องผจญกับเหตุการณ์อันไม่คาดฝันต่างๆ เช่น พายุถล่ม, น้ำท่วม, หน้าแล้ง รวมทั้งภัยพิบัติอันร้ายแรงที่ไม่อาจควบคุมได้ต่างๆ อีกมากมาย ปัญหาเหล่านี้ทำให้การเกษตรต่างๆ เสียหายไปอย่างย่อยยับ พืชที่กำลังเติบโต รอวันเก็บเกี่ยวก็ล้มหายตายจาก เมื่อภัยพิบัติจากไปก็ถึงคราวต้องฟื้นฟู พืชผลที่ลงทุนไปแล้วก็ต้องกลับลงทุนลงใหม่ซ้ำเข้าไปอีก ไม่ว่าจะเป็นการบำรุงดิน การเตรียมอุปกรณ์ รวมทั้งการซื้อหาเมล็ดพืชมาเตรียมรอไว้ โดยเมล็ดพันธ์จัดเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมาก จัดเป็นปัจจัยที่เกษตรกรจะต้องมีเก็บรักษาไว้อยู่ตลอดเวลา หากแต่การเก็บเมล็ดพันธ์นั้นก็มีหลักการที่ต้องพึงระวังเช่นเดียวกัน

only-site-How-to-keep-seeds

วิธีเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช ให้มีอายุยาวนาน สามารถนำมาปลูกให้ได้ผลดี

เมล็ดพันธุ์ที่ดีจะเจริญเติบโตงอกงาม ได้ต้นกล้าแข็งแรง เมล็ดพืชจำเป็นต้องเก็บรักษาคุณภาพไว้ได้อย่างยาวนาน เพราะฉะนั้นต้องเก็บไว้ในสถานที่มีอุณหภูมิ มีความชื้นต่ำ จึงเหมาะแก่การคงสภาพของเมล็ดพันธุ์เอาไว้ได้นานขึ้น หากแต่ระยะเวลาของการเก็บรักษา ก็ขึ้นอยู่กับชนิดว่า สามารถมีอายุอยู่ได้ยาวนานเพียง เพราะพืชบางชนิดมีอายุสั้นมาก เพียงแค่ 2-3เดือน ก็หมดสภาพแล้ว โดยพืชบางชนิดมีอายุยาวนานถึง 2-3 ปี จวบไปจนถึง 15 ปี เลยทีเดียว

วิธีเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชแบบเปิด วิธีนี้ไม่อาจควบคุมความชื้น รวมทั้งไม่อาจเก็บอุณหภูมิของบริเวณที่เก็บเมล็ดพันธุ์ได้ เมล็ดจึงมีความแปรผันไปตามสภาพอากาศ สำหรับวิธีนี้เรียกว่า ‘Hygroscopic’

วิธีเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชแบบควบคุมความชื้น วิธีนี้ใช้เก็บในภาชนะปิดสนิทมิดชิด เช่น ถุงพลาสติกแบบมีซิปล็อค, กระป๋อง, ถุงกระดาษเคลือบอะลูมิเนียม เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ความชื้นในอากาศสามารถเข้าไปในเมล็ดได้

วิธีเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชแบบเก็บเย็นและแห้ง เหมาะแก่การเก็บรักษาเมล็ดพืชนานาชนิด เช่น ผัก, ไม้ดอก, ธัญพืช ได้อย่างสูงสุด วีนี้จะรักษาความชื้นในเมล็ด 3-8 %และเก็บรักษาในอุณหภูมิ 1-5 องศา

วิธีเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชแบบเย็นและชื้น เหมาะแก่การเก็บรักษา เมล็ดอายุสั้น ไม่ชอบความแห้ง เนื่องจากจะสูญเสียการงอกไป

วิธีเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชแบบอบอุ่นและชื้น เหมาะกับการเก็บรักษา พืชที่ชอบความร้อน หลายชนิด เช่น มะม่วง, ลำไย, เงาะ, มังคุด, มะม่วง ซึ่งพืชเหล่านี้มักเป็นเมล็ดพืชอายุสั้น

การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ตามเอกลักษณ์ของแต่ล่ะชนิด จะเป็นวิธีที่ช่วยรักษาคุณภาพไว้ให้นานขึ้น เพราะฉะนั้นการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์จึงทำให้เมล็ดที่มีอยู่มีคุณภาพดีขึ้นได้