ประวัติความเป็นมาของเมล็ดพันธุ์ที่น่าสนใจ

Seed-History-only

การเพาะปลูกพืชของมนุษย์เพื่อนำมาใช้ในการบริโภค มีจุดเริ่มต้นสำคัญปัจจัยหนึ่ง นั่นก็คือ เมล็ดพันธุ์ เพราะพืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีหรือไม่ดีนั้น ปัจจัยแรกอยู่ขึ้นอยู่กับเมล็ดพันธุ์ โดยเมล็ดพันธุ์มีคุณภาพดี จะกลายมาเป็นปัจจัยเบื้องต้น ซึ่งกำหนดความสำเร็จของการเพาะปลูก นอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น ดิน, น้ำ, ปุ๋ย, อากาศ และแสง ได้เข้ามาเป็นปัจจัยหลัก จนถึงกับมีวิชาในคณะเกษตรโดยเฉพาะ

ความหมายของเมล็ดพันธุ์

หมายความถึง เมล็ดพืชมีชีวิต เมื่อนำไปปลูกแล้ว จะต้องได้ต้นไม้เจริญเติบโตงอกงามตรงตามกับพันธุกรรมของพืชนั้นในปัจจุบันนี้ ภาคการเกษตรผลักดันให้เกษตรและผู้ปลูกผักในครัวเรือน ได้ใช้เมล็ดพันธุ์ดี มีคุณภาพ ตรงตามกับมาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในตลาดให้ดีขึ้น พร้อมกันนั้นยังส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี ของผู้ประกอบการที่ทำการคิดค้นพร้อมปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ๆ ขึ้นมาอีกด้วย

only-Seed-History

ความเป็นมาของอาชีพเกษตรกรกับเมล็ดพันธ์

อาชีพเกษตรกร เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความสำคัญ อีกทั้งยังเป็นอาชีพหลักของประชาชนชาวไทย ซึ่งทำกันมาตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน โดย ณ ปัจจุบันนี้ การเกษตรกำลังเข้ามามีบทบาทความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะมาจากการที่ประชากรของโลกเพิ่มขึ้น ความต้องการมากขึ้น หากแต่พื้นที่ทางภาคการเกษตรยังคงเดิม ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรไม่เพียงพอ ดังนั้น จึงมีความจำเป็น เป็นอย่างมากในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งจัดว่าเป็นเรื่องมีความสำคัญที่สุด ณ เวลานี้ หากแต่การเพิ่มปริมาณการปลูก ไม่ว่าจะเป็นพืชพืชไร่หรือพืชสวนก็ตาม การขยายพันธุ์พืช จัดเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่าง เนื่องจากต้องเตรียมต้นพืชเอาไว้ให้ทันต่อเวลาปลูก

การขยายพันธุ์พืช คือ การเพิ่มจำนวนของพืชด้วยวิธีต่างๆ ไม่ว่าจะจากทั้งเมล็ด หรือส่วนต่างๆของต้นพืช เพื่อนำไปปลูกหรือใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นๆ โดยในระยะเวลาแรกๆ การขยายพันธุ์พืชเกิดจากการที่มนุษย์ลอกเลียนแบบการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของพืชชนิดนั้นๆ แล้วนำมาพัฒนาเพื่อหาวิธีใหม่ๆ ตลอดจนทำการขยายพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ซึ่งไม่อาจสำเร็จด้วยวิธีง่ายๆ จนได้ต้นพืชชนิดใหม่ ที่มีคุณสมบัติดีเช่นเดิม

โดยนักขยายพันธุ์พืชชั้นเยี่ยม จะต้องประกอบไปด้วยองค์ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ กายวิภาควิทยา, สัณฐานวิทยา, สรีรวิทยา และพันธุศาสตร์ เนื่องจากความรู้เหล่านี้จะช่วยทำให้คุณเกิดความเข้าใจว่า ทำไมจึงต้องทำตามทฤษฎี อีกทั้งยังยังช่วยให้คุณสามารถ จัดการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อีกด้วย และการขยายพันธุ์พืช ก็ยังถือว่าเป็นงานศิลปะอีกแขนงหนึ่งเพราะมีการใช้ความรู้ทางเครื่องกล สภาพแวดล้อม รวมทั้งการใช้สารเคมีมาประยุกต์ ผสมผสานไปกับความชำนาญทางเทคนิคอันได้มาจากการฝึกฝนสั่งสมประสบการณ์มาอย่างช้านาน