Chinese-cabbage-only-site

เมล็ดพันธุ์พืชไร่ ผักกาดขาว วิธีปลูกที่ดีที่สุด

ผักกาดขาว เป็นอีกหนึ่งผักที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย มีรสชาติหวานอ่อนโยน นำมาทำเมนูได้หลากหลาย อีกทั้งยังเป็นผักที่มีอยู่หลายชนิดเช่นเดียวกัน ผักกาดปลี, ผักกาดใหญ่, ผักกาดธรรมดา เป็นต้น โดยผักกาดขาวสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี หากแต่เจริญเติบโตได้ดีในช่วงฤดูหนาว ประมาณ 15 – 22 องศาเซลเซียส ช่วงตุลาคม-กุมภาพันธ์ เจริญเติบโตได้ดีในดินเกือบทุกชนิด หากแต่ชอบดินร่วนมากที่สุด และต้องมีการระบายน้ำได้ดี ด้วย และต้องการน้ำกับแสงแดดสม่ำเสมอ

only-site-Chinese-cabbage

มาปลูกผักกาดขาวกินกันเถอะ

ขั้นตอนเตรียมดิน
เริ่มจากขุดดินที่มีความลึกประมาณ 30 เซนติเมตร พลิกหน้าดินพึ่งแดดไว้ 7 วัน หลังจากนั้นสับดินให้ละเอียด ผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2 กิโลกรัม/ 1 ตารางเมตร ผสมดินให้เข้ากันสร้างแปลงที่มีความกว้าง 1 เมตร ยาว 4 เมตร รดน้ำให้ชุ่มชื้น พึ่งให้แห้ง 3 วัน
การปลูก
การปลูกผักกาดขาว ทำได้ 2 วิธี ได้แก่ เพาะกล้าแล้วย้ายปลูก เหมาะกับผักกาดขาวปลี ส่วนอีกวิธี คือ หว่านลงแปลง โดยใช้กับผักกาดขาวที่มีขนาดใหญ่

  • เพาะกล้า เริ่มจากหว่านเมล็ดพันธุ์ลงในแปลง โรยทับด้วยดินที่ผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกมาแล้ว โรยให้เกิดความหนาประมาณ 1 เซนติเมตร คลุมด้วยฟางรดน้ำให้ชุ่ม หลังจากนั้นก็รดน้ำเช้าเย็นต่อมาเมื่อต้นกล้ามีอายุ 15-20 วัน ก็ย้ายลงไปปลูกในแปลงปลูก ซึ่งเตรียมดินดีมาแล้วให้มีระยะห่าง 30-35 เซนติเมตร เคล็ดลับ คือ ให้ย้ายกล้าตอนเย็น
  • หว่านลงแปลงปลูก นำเมล็ดหว่านลงในแปลง โรยทับด้วยปุ๋ยหมัก 1 เซนติเมตร ปกคุลมหน้าด้วยฟางหรือหญ้าแห้งรดน้ำจนชุ่ม หลังจากนั้นให้รดน้ำเช้าเย็น เมื่อมีอายุ 15-20 วัน ให้ถอนแล้วปลูกใหม่ให้แต่ละต้นมีระยะห่าง 30-35 เซนติเมตร
  • วิธีดูแล รดน้ำวันละ 2 ครั้ง และต้องได้รับแสงแดดตลอดวัน เพิ่มปุ๋ยหมักหลังการถอนแยกและใส่เพิ่มทุกๆ 10 วัน ไปจนเก็บเกี่ยว
  • วิธีป้องกันพร้อมกำจัดศัตรูพืช ถ้าพบหนอนหรือเพลี้ย ให้ใช้ใบสะเดา 1 กิโลกรัม, ข่าแก่ 1 กิโลกรัม, ตะไคร้หอม 1 กิโลกรัม นำมาสับตามด้วยตำให้ละเอียด แช่น้ำ 20 ลิตร ทิ้งไว้ 1 คืน กรองนำผ้าขาวบางน้ำยาผสมน้ำ 1 ต่อ 20 ฉีดพ่นในตอนเย็นทุกๆ 3 วัน นอกจากนี้ควรผสมสบู่เหลวเพียงเล็กน้อย หรือประมาณ 10 กรัมลงไปด้วย เพื่อช่วยให้น้ำยาที่เราผสมจับไปที่ใบ และป้องกันไม่ให้แมลง หนอนต่างๆ มาแทะไปของเรากิน เป็นสูตรกำจัดศัตรูพืชที่ไร้สารเคมีอันตราย ก่อนนำมารับประทานก็อย่าลืมล้างให้สะอาด
  • วิธีเก็บเกี่ยว สามารถนำมารับประทาน เมื่อผักมีอายุ 40-50 วัน
Seed-History-only

ประวัติความเป็นมาของเมล็ดพันธุ์ที่น่าสนใจ

การเพาะปลูกพืชของมนุษย์เพื่อนำมาใช้ในการบริโภค มีจุดเริ่มต้นสำคัญปัจจัยหนึ่ง นั่นก็คือ เมล็ดพันธุ์ เพราะพืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีหรือไม่ดีนั้น ปัจจัยแรกอยู่ขึ้นอยู่กับเมล็ดพันธุ์ โดยเมล็ดพันธุ์มีคุณภาพดี จะกลายมาเป็นปัจจัยเบื้องต้น ซึ่งกำหนดความสำเร็จของการเพาะปลูก นอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น ดิน, น้ำ, ปุ๋ย, อากาศ และแสง ได้เข้ามาเป็นปัจจัยหลัก จนถึงกับมีวิชาในคณะเกษตรโดยเฉพาะ

ความหมายของเมล็ดพันธุ์

หมายความถึง เมล็ดพืชมีชีวิต เมื่อนำไปปลูกแล้ว จะต้องได้ต้นไม้เจริญเติบโตงอกงามตรงตามกับพันธุกรรมของพืชนั้นในปัจจุบันนี้ ภาคการเกษตรผลักดันให้เกษตรและผู้ปลูกผักในครัวเรือน ได้ใช้เมล็ดพันธุ์ดี มีคุณภาพ ตรงตามกับมาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในตลาดให้ดีขึ้น พร้อมกันนั้นยังส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี ของผู้ประกอบการที่ทำการคิดค้นพร้อมปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ๆ ขึ้นมาอีกด้วย

only-Seed-History

ความเป็นมาของอาชีพเกษตรกรกับเมล็ดพันธ์

อาชีพเกษตรกร เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความสำคัญ อีกทั้งยังเป็นอาชีพหลักของประชาชนชาวไทย ซึ่งทำกันมาตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน โดย ณ ปัจจุบันนี้ การเกษตรกำลังเข้ามามีบทบาทความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะมาจากการที่ประชากรของโลกเพิ่มขึ้น ความต้องการมากขึ้น หากแต่พื้นที่ทางภาคการเกษตรยังคงเดิม ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรไม่เพียงพอ ดังนั้น จึงมีความจำเป็น เป็นอย่างมากในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งจัดว่าเป็นเรื่องมีความสำคัญที่สุด ณ เวลานี้ หากแต่การเพิ่มปริมาณการปลูก ไม่ว่าจะเป็นพืชพืชไร่หรือพืชสวนก็ตาม การขยายพันธุ์พืช จัดเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่าง เนื่องจากต้องเตรียมต้นพืชเอาไว้ให้ทันต่อเวลาปลูก

การขยายพันธุ์พืช คือ การเพิ่มจำนวนของพืชด้วยวิธีต่างๆ ไม่ว่าจะจากทั้งเมล็ด หรือส่วนต่างๆของต้นพืช เพื่อนำไปปลูกหรือใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นๆ โดยในระยะเวลาแรกๆ การขยายพันธุ์พืชเกิดจากการที่มนุษย์ลอกเลียนแบบการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของพืชชนิดนั้นๆ แล้วนำมาพัฒนาเพื่อหาวิธีใหม่ๆ ตลอดจนทำการขยายพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ซึ่งไม่อาจสำเร็จด้วยวิธีง่ายๆ จนได้ต้นพืชชนิดใหม่ ที่มีคุณสมบัติดีเช่นเดิม

โดยนักขยายพันธุ์พืชชั้นเยี่ยม จะต้องประกอบไปด้วยองค์ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ กายวิภาควิทยา, สัณฐานวิทยา, สรีรวิทยา และพันธุศาสตร์ เนื่องจากความรู้เหล่านี้จะช่วยทำให้คุณเกิดความเข้าใจว่า ทำไมจึงต้องทำตามทฤษฎี อีกทั้งยังยังช่วยให้คุณสามารถ จัดการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อีกด้วย และการขยายพันธุ์พืช ก็ยังถือว่าเป็นงานศิลปะอีกแขนงหนึ่งเพราะมีการใช้ความรู้ทางเครื่องกล สภาพแวดล้อม รวมทั้งการใช้สารเคมีมาประยุกต์ ผสมผสานไปกับความชำนาญทางเทคนิคอันได้มาจากการฝึกฝนสั่งสมประสบการณ์มาอย่างช้านาน

Giant-tomato

มะเขือเทศจีบยักษ์ อีกหนึ่งผลผลิตน่าลอง

มะเขือเทศเป็นไม้เลื้อยอีกชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกกันมากทั้งแบบปลูกกินเองภายในครัวเรือน หรือจะเป็นการปลูกเพื่อส่งขายประกอบอาชีพก็ทำได้เหมือนกัน ไม่เพียงแค่นั้นมะเขือเทศสีแดงเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่มีความหลากหลายสายพันธุ์มาก อีกหนึ่งสายพันธุ์ที่อาจจะไม่ค่อยได้ยินกันสักเท่าไรนั่นคือ มะเขือเทศจีบยักษ์ มันเป็นยังไงไปดู

มะเขือเทศจีบยักษ์ลักษณะเป็นอย่างไร

เรามาทำความรู้จักมะเขือเทศพันธุ์นี้กันก่อน รูปร่างหน้าตาของมันก็จะเหมือนกับมะเขือเทศทั่วไปมีสีแดง ขึ้นเป็นพวงบนเถาไม้เลื้อย แต่มันมีความพิเศษในตัวมันเองอยู่นั่นคือ ผลของมันจะมีขนาดใหญ่ มีลวดลายทางจากต้นขั้วลากลงมาเป็นทางยาวContinue reading

pumpkin-

ฟักทอง กินเองก็ได้ ปลูกขายก็ดี

ฟักทองเป็นพืชอีกหนึ่งชนิดที่เราอยากจะแนะนำให้ปลูกเอาไว้กินในฐานะผักสวนครัว เนื่องจากพืชชนิดนี้กินง่ายมาก จะต้ม นึ่ง ผัด ก็ทำได้หมด อาหารคาวหรืออาหารหวานก็ทำได้เช่นกัน ยิ่งใครมองหาอาหารกินเพื่อลดน้ำหนักปลูกฟักทองเพื่อเอาไว้กินก็ช่วยได้เยอะมาก มาดูกันว่าฟักทองจะปลูกยังไง ทำยังไงกันบ้าง

ข้อดีของฟักทอง

ฟักทองเป็นพืชไม้เลื้อยอีกชนิดหนึ่ง ข้อดีของมันก็คือมันเป็นพืชที่ปลูกได้ง่าย ทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี แม้จะมีโรคเฝ้าระวัง ศัตรูทางธรรมชาติอยู่บ้าง แต่เชื่อว่าไม่เหลือบ่ากว่าแรงในการจัดการแน่นอน อีกอย่างฟักทองเป็นพืชที่มีสารอาหารContinue reading